Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

Z historie knihovny

Obecní knihovna v Předměřicích nad Labem byla založena roku 1885 místním řídícím učitelem Augustinem Mindlem z darovaných knih pány Waldekem, předsedou cukrovaru (20 knih), obchodníkem Františkem Špačkem (14 knih) a Augustinem Mindlem (80 knih). V roce 1924 čítala knihovna 1 733 svazků. V roce 1934 byla na doplnění knihovny uspořádána sbírka v obci, která vynesla 1 786,50 Kč. Kromě toho věnoval knihovně 65 knih místní MUDr. Antonín Štefl. V roce 1937 měla knihovna 88 čtenářů a čítala 2 130 svazků. V letech druhé světové války byla knihovna velmi poškozena a mnohé knihy byly nenávratně zničeny.

K 1.9.1946 se stal knihovníkem místní řídící učitel Josef Fišer. Do knihovny byly nakoupeny nové regály, byla provedena revize knih. Knihovna byla umístěna v budově obecné školy a obsahovala 1 896 svazků. V roce 1951 stoupl počet svazků na 2 180, registrovaných čtenářů měla knihovna 127. V roce 1958 byla knihovna přemístěna do 2 místností na MNV. Měla 2 910 svazků a registrovaných bylo 211 čtenářů. V roce 1961 byla knihovna přestěhována zpět do bývalé obecné školy. Pan učitel Fišer působil v knihovně do roku 1975. Knihovna měla v té době  4 176 svazků. V následujících letech pracovali ve funkci knihovníka např. paní Ivana Filipová, pan Ladislav Mach. V bývalé obecné škole, kde byla knihovna stále umístěná, však byly podmínky již nevyhovující a pro knihovnu se hledaly nové prostory.

Ke změně došlo v roce 1996, kdy byla místní knihovna  přemístěna do hospodářské budovy základní školy ve Školské ulici, a to díky přístavbě zprovozněné ve školním roce 1994 - 1995. Zároveň byla místní knihovna jako první a tehdy jediná v okrese sloučená s knihovnou školní. Činnost oddělení pro dospělé čtenáře, ale i nově vzniklého samostatného oddělení pro děti byla zahájena 21.2.1996 za přítomnosti starosty obce pana Jana Šandy, ředitele Okresní knihovny v Hradci Králové Mgr. Jana Pěty, zástupců Okresního úřadu Hradec Králové, metodičky Táni Čejkové a dalších knihovnic Okresní knihovny v Hradci Králové. Knihovnicemi předměřické knihovny se staly ředitelka ZŠ Věra Petrová, učitelka Jana Kopřivová a v oddělení pro dospělé čtenáře paní Irena Uhrová.

V roce 1999 byl modernizován výpůjční systém. V rámci grantového programu byla knihovna vybavena dvěma počítači a knihovnice začaly využívat knihovnický program Lanius. V oddělení pro dospělé čtenáře začala jako knihovnice pracovat paní učitelka Iva Němečková. V roce 2003 byla Místní knihovna Předměřice nad Labem přejmenována na Obecní knihovnu Předměřice nad Labem a stala se součástí právního subjektu spolu se ZŠ a školní jídelnou v Předměřicích nad Labem. V roce 2005 byly spuštěny webové stránky knihovny.  Od roku 2006 mají čtenáři kromě vlastního knihovního fondu  k dispozici výměnné knižní soubory ze Střediskové knihovny v Hradci Králové. V tomto roce ukončila činnost v knihovně paní ředitelka ZŠ Věra Petrová a nahradila ji paní učitelka Martina Kopřivová. 

V roce 2008 byl do knihovny  nakoupen moderní variabilní nábytek. Za podpory obce podala knihovna v roce 2009 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MK ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), jehož cílem bylo přechodem na knihovní systém Clavius zkvalitňovat služby uživatelům.

V roce 2017 ukončila činnost knihovnice paní učitelka Iva Němečková a v knihovně začala pracovat paní Marcela Klimentová. Za podpory OÚ Předměřice nad Labem knihovna opět využila možnost požádat o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministersta kultury ČR v rámci programu VISK 3 pro rok 2018 na zakoupení promítací techniky. Dotace nám byla poskytnuta, a tak byl do knihovny zakoupen notebook, dataprojektor s příslušenstvím a promítací plátno. 

V květnu roku 2018  byla zahájena plánovaná přestavba hospodářské budovy ZŠ, kde byla knihovna umístěna 22 let. Náhradní prostory, kde mohla pokračovat činnost knihovny v době rekonstrukce, získala knihovna v podkroví budovy OÚ Předměřice nad Labem. 

Slavnostní zahájení provozu knihovny po rekonstrukci proběhlo 28. května 2019 za účasti zástupců Obecního úřadu Předměřice nad Labem, ZŠ Předměřice nad Labem, zástupců firem, které se na rekonstrukci a modernizaci budovy podílely. Slavnostního setkání se zúčastnily také knihovnice Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Knihovny města Hradce Králové a další knihovnice z okresu Trutnov. V kulturním programu vystoupili žáci ZŠ. Knihovna s bezbariérovým přístupem má zcela nové kompletní vnitřní vybavení, díky kterému získala důstojný a  moderní charakter. V roce 2019 měla knihovna 397 registrovaných čtenářů a ve svém fondu 7 547 svazků, z toho 2 403 knih naučných a 5 144 titulů beletrie, dále měli čtenáři k dispozici 15 titulů periodik. Návštěvníci provedli 7 019 výpůjček. Zúčastnili se 22 kulturních a 48 vzdělávacích akcí. 

V roce 2020 byla Obecní knihovna Předměřice nad Labem nominována do soutěže Knihovna roku  2020. V krajském kole, které proběhlo 26. června a v němž porota ocenila  rekonstukci knihovny s bezbariérovým přístupem a spolupráci knihovny a školy, se knihovna umístila na 1. místě s postupem do kola národního. V národním kole získala knihovna ocenění za úspěšné propojení činnosti veřejné a školní knihovny a za rekonstrukci knihovny v budově školy. 

Za podpory OÚ Předměřice nad Labem požádala v roce 2021  knihovna o poskytnutí dotace z rozpočtu MK ČR v rámci programu VISK 3 na zakoupení knihovního systému Tritius REKS. Přechodem na tento systém se mimo jiné zjednodušila komunikace s pověřenou knihovnou ohledně výměnných souborů a uživatelé knihovny získali moderní on-line katalog. 

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2021

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2020

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2019

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2018

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2017

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2016

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2015

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2014

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2013

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2012

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2011

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2010

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2009

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2008

Zpráva o činnosti knihovny v roce 2006

 

Knihovník Královéhradeckého kraje 2010

Koncem října roku 2010 byli samostatně oceňováni knihovníci Královéhradeckého kraje. Tato knihovnická slavnost se konala v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové za přítomnosti zástupců SVK v HK, KÚ Královéhradeckého kraje, družební SVK v Bánské Bystrici a předsedkyně regionálního výboru SKIP. Knihovnicí Královéhradeckého kraje 2010 se stala také paní Mgr. Jana Kopřivová, knihovnice Obecní knihovny v Předměřicích nad Labem. Podrobnosti ze slavnostního předávání ocenění najdete v následujících odkazech.

Napsali o nás

Knihovna v Předměřicích nad Labem nově

V předměřické základní škole se žáci radují z nové knihovny

Informační vzdělávání v Předměřicích nad Labem

Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 2010

Obecní a školní knihovna v Předměřicích  nad Labem

Týden knihoven 2005

Knihovna a škola v Předměřicích nad Labem 2003

Uplatnění školní knihovny a čítárny